Audit rovných příležitostí pro studující na UJEP

Po úspěšném provedení genderového auditu v roce 2022 mezi zaměstnanými osobami se Univerzita Jana Evangelisty Purkyně rozhodla provést také Audit rovných příležitostí mezi studujícími UJEP v rámci projektu CRP 2023 s názvem „Prevence neetického chování na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti“.

Cílem tohoto auditu je posoudit pocity bezpečí studentek a studentů na UJEP a posílit univerzitní kulturu a atmosféru. Chceme vytvořit funkční mechanismy k prevenci nežádoucího chování a současně podporovat diverzitu a vzájemný respekt. Audit je realizován společností Osvětová Beseda a jejím zkušeným auditorským týmem. Je prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření, o kterém byli informováni všichni studující prostřednictvím STAG které probíhá do 16. 11. 2023. V rámci auditu se budou konat také rozhovory ve fokusních skupinách pro zástupce a zástupkyně z řad studujících ze všech stupňů studia, které jsou naplánované na 20. a 21. listopadu 2023.

Výsledky auditu budou zveřejněny na úrovni celé univerzity a jednotlivých fakult, s důrazem na anonymitu jednotlivých odpovědí. Tyto výstupy a doporučení se stanou klíčovým prvkem v neustálém zlepšování akademického prostředí a budou integrovány do Plánu rovných příležitostí na UJEP.

Více informací najdou studující ve STAG nebo na zde.