Stipendia Fulbrightova programu v USA: Hlásit se můžete od 31. března

Oznamujeme studentům i vědeckým pracovníkům přírodovědecké fakulty, že od 31. března 2023 je možné se hlásit do všech níže uvedených programů akademického roku 2024/25 Fulbrightova programu:

 1. Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Lze se ucházet buď o studium celého programu, anebo o výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců. Na výzkumné pobyty jsou nově zavedeny dvě uzávěrky ( září a 1. února), je třeba si zařídit odpovídající zvací dopis z USA. Podmínkou je minimální dokončené bakalářské studium v době uzávěrky, dobrá znalost angličtiny. Podrobnosti jsou na: https:// www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

 

 1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

 

 1. Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování, veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika. Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání PhD a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.). Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu. Pravidelná uzávěrka přihlášek je listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-profesni-odborniky/

 

 1. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
  1. juniorské -pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu D.;
  2. postdoktorské – pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
  3. seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost  angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání   z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

 

 1. Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3- 5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je prosince na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbrightovo- stipendium-pro-komunikaci-ve-vede/

 

 1. Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/

 

 1. Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod. Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Stipendia se udělují na 3-6 měsíců. Uzávěrka programu je února na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/

Ke všem programům nabízíme sérii webinářů, na které srdečně zveme všechny zájemce o naše stipendia:

19.dubna 2023 Program pro vědce a přednášející

20. dubna 2023 Program pro studenty

25. dubna 2023 Fulbright-Masaryk program: všechny kategorie

12. května 2023 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici také na webové stránce https://www.fulbright.cz/prihlaste-se-na-webinar-o-nasich-stipendiich a průběžně budou na sociálních sítích https://www.facebook.com/czechfulbright a https://www.instagram.com/czechfulbright/;

 

 

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025

 1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise:

https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/

Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný.

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako  stipendisté Fulbrightova programu  v jiné  evropské  zemi;  jejich  seznam  spolu  s informací,  jak  postupovat v případě pozvání, je dostupný na:

https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/.  Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí.

 

 1. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/ .

 

 1. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv vylučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace. Podmínka a detaily programu jsou na https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je mimořádně vhodný  zejména  pro  navázání  nových  kontaktů  v oborech  a  na  pracovištích,  kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2023 na pobyty v roce 2024.