Střípky ze zahraniční stáže: Tři měsíce v Drážďanech přinesly důležité poznatky

Student prvního ročníku doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie Ing. Viktor Greguš se zúčastnil tříměsíční zahraniční stáže v Leibniz- Institut für Polymerforschung (IPF) v Drážďanech. Zde navázal na svou diplomovou práci, která se věnovala využití heteroboranového komplexu 8-dioxonium cosan (dále jen C8D) jako neselektivního a informačně velmi výnosného derivatizačního činidla pro HPLC analýzu.

Pod vedením prof. Albeny Lederer zde pro svou disertační práci s názvem Koloidní nanoagregáty heteroboranů rozšířil svůj výzkum s cílem potvrdit a blíže pochopit dříve předpokládané asociativní chování hydrofobního boranového skeletu ve vodném prostředí a také vliv standardně sledovaných reakčních proměnných, jako jsou teplota, doba reakce a dalších fyzikálně-chemických veličin.

S pomocí rozptylových technik bylo nejprve studováno asociativní chování heteroboranového klastru C8D v různém procentuálním obsahu vody k organickému rozpouštědlu. Pro zamýšlenou derivatizační aplikaci pro HPLC byl upřednostněn acetonitril, jako komerčně jedno z nejpoužívanějších organických rozpouštědel. Pomocí DLS byla potvrzena základní myšlenka agregace částic C8D ve vodném prostředí.
Jako další byla sledována asociace vybraných stanovovaných látek – biogenních aminů (putrescin, fenylethylamin, tryptamin) – ve zvoleném reakčním prostředí a posléze také během samotné derivatizační reakce s C8D.

Vedle výše zmíněných sledovaných reakčních podmínek byl dále i sledován vliv sonikace ve vyhřáté lázni, jako dříve určený nejúčinnější vnější vliv vedoucí k maximalizaci kvantitativní konverze reakce.

Z provedených experimentů student získal řadu potenciálně velmi užitečných informací pro pochopení roztokového chování studovaného hydrofobního heteroboranového komplexu a jeho derivátů, které budou brzy zcela jistě publikovány.

Stáž byla podpořena z projektu „Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735.

Ing. Viktor Greguš

#scienceUJEP