Vědecké společnosti ocenily práci odborníků z Přírodovědecké fakulty UJEP

Vědeckými společnostmi byli v průběhu září významně oceněni zaměstnanci hned tří pracovišť Přírodovědecké fakulty UJEP. Stalo se tak na základě návrhů ústecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Severočeské pobočky České geografické společnosti (ČGS).

V případě JČMF byli oceněni čtyři pracovníci z Přírodovědecké fakulty UJEP. Nejvyššího ocenění dosáhl doc. František Lustig z katedry fyziky (KFY), který se stal čestným členem JČMF. Toto ocenění je udělováno za dlouhodobou aktivní činnost v JČMF spojenou s mimořádnými zásluhami o její rozvoj. Titul zasloužilé členky získala dr. Eva Hejnová (KFY). Čestným uznáním byly oceněny prof. Anna Macková (KFY) a dr. Magdalena Krátká z katedry matematiky (KMA). Všechny tři se výraznou měrou podílejí především na práci s nadanou mládeží. Za zmínku také stojí, že zasloužilou členkou se stala Mgr. Pavla Hofmanová, dřívější členka katedry matematiky.

U každého z oceněných by bylo možné uvést celou řadu důvodů, které vedly k návrhu na jejich ocenění. Společným jmenovatelem je však neutuchající zájem a osobní nasazení, se kterým se podílejí na propagaci matematiky či fyziky a na práci s mladými lidmi inspirující k dalšímu výkonu,“ říká dr. Jiří Přibyl, předseda Ústecké pobočky JČMF a odborný asistent KMA Přírodovědecké fakulty UJEP.

Čestným členem ČGS se stal dlouholetý zaměstnanec katedry geografie doc. Jiří Anděl, který jako tehdejší vedoucí katedry přispěl ke vzniku Ústavu přírodních věd, později Přírodovědecké fakulty UJEP, a vychoval celou řadu svých nástupců a studentů. „Docent Anděl je dodnes mimořádně aktivním členem pedagogického i výzkumného týmu ústeckých geografů. Snad i to je důkazem, že se nejedná o ocenění pouze za zásluhy, ale také za hledání nových cest oboru, který hraje v turbulentní době 21. století stále důležitější roli,“ upozorňuje doc. Jan D. Bláha, proděkan pro vnější vztahy přírodovědecké fakulty a předseda Severočeské pobočky ČGS.

Zřejmě ne každému je známo, co je předmětem činnosti tzv. vědeckých společností, ačkoliv prakticky každý s výsledky jejich činnosti přichází do kontaktu. V Česku pracuje celkem 87 vědeckých společností, které sdružují odborníky jak z univerzitních a akademických pracovišť, tak vzdělavatele v různých oborech. Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) založená v roce 1862 a Česká geografická společnost (ČGS) založená v roce 1894 patří k tradičním vědeckým společnostem, které mají již řadu let svou pobočku i na severu Čech.

Vědecké společnosti organizují kongresy a další akce mezinárodního a národního charakteru, včetně soutěží pro talentovanou mládež (např. olympiády), dále vydávají odborné časopisy a propagují jednotlivé vědní obory. Jejich neméně významnou činností je oceňování práce a aktivit odborníků v jednotlivých oborech.

JČMF se dlouhodobě věnuje propagaci matematiky a fyziky v ústeckém regionu. Za tím účelem pořádá celou řadu přednášek pro nadané žáky, v neposlední řadě se zaměřuje také na vzdělávání učitelů a motivuje organizací různých soutěží.

Těší mě, že v obou případech zmíněných ocenění, tedy z titulu JČMF i ČGS, se jedná o zaměstnance Přírodovědecké fakulty UJEP, kteří se stali zároveň patrioty ústecké univerzity a spojili s ní velkou část svého profesního života,“ uzavírá doc. Jan D. Bláha.

#scienceUJEP