Novou publikaci pro učitele představí autoři v CBEO Za Válcovnou

Všichni učitelé chtějí učit správně. Někdy však může být těžké uvědomit si, co všechno k této skutečnosti patří. Zvláště pak, jedná-li se o tak specifický obor, kterým jsou přírodní vědy. V takové situaci mohou být oporou didaktické zásady a principy. A právě v těch bude učitelům vodítkem nová kniha Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání. Metodickou příručku pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy představí slavnostně  její autoři ve čtvrtek 18. srpna 2022 na katedře biologie naší fakulty, konkrétně v Centru biologických a environmentálních oborů (CBEO).

Přírodovědné vzdělávání má jistá specifika, která se pochopitelně promítají i do uvažování o tom, jak učit správně přírodovědná témata, a také do uvažování o didaktických zásadách v přírodovědném vzdělávání. Proto jsme v knize vytýčili 20 didaktických zásad, které je třeba v přírodovědném vzdělávání uplatňovat. Všechny jsou vysvětleny a ilustrovány příklady z praxe,“ prozrazuje autorka publikace doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., z Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP, která svolala a řídila tým 16 oborových didaktiků.

Slavnostní přivítání knihy se uskuteční v Naučném botanickém parku a Centru biologických a environmentálních oborů Za Válcovnou 1000/8 v Ústí nad Labem, a to 18. srpna 2022 od 17.30 hodin. Na programu je beseda s autory, při níž bude prostor pro neformální rozhovory i oslavu.

Zájemci se mohou na tento den přihlásit také na kurz Didaktické zásady v předmětech STEM akreditovaný MŠMT, který probíhá v rámci Letní školy didaktiky přírodovědných předmětů (STEM), účastníci po jeho zakončení získají certifikát, popř. na celou Letní školu (15.—19.8.).

Znalost didaktických zásad a jejich respektování patří k základním a stále platným profesním dovednostem každého dobrého pedagoga napříč všemi stupni vzdělávacího systému. Znalost didaktických zásad může být významnou pomůckou při plánování, přípravě, realizaci i zpětném hodnocení vzdělávacích aktivit. To se týká zejména začínajících učitelů, ale také ostatních aktérů vzdělávání ve školách i v mimoškolním prostředí, neboť dodržování didaktických zásad je cestou k efektivnějšímu a přirozenějšímu procesu učení,“ shrnuje Kateřina Jančaříková.

#scienceUJEP