Zemřel profesor Jan Kopka z katedry matematiky

S hlubokou lítostí oznamujeme zprávu o úmrtí prof. RNDr. Jana Kopky, CSc., prvního rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a našeho kolegy z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP.

Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (24. 2. 1941 − 5. 12. 2021) v posledních letech zaměřil svoji odbornou pozornost na širokou a důležitou oblast matematiky, Problematiku řešení úloh s přihlédnutím k využití heuristických strategií. Tím navázal na původní dílo G. Pólyi a na poli zejména českého školství zanechal v této oblasti, v podobě několika monografií, nesmazatelnou stopu. Intenzivní práce ve zmíněné oblasti ho odklonila od jeho původní odborné specializace, a to aritmetiky a algebry. V posledních letech se zaměřoval zejména na problematiku výuky těchto disciplín, o čemž svědčí celá řada učebních textů. Ostatně, k výuce měl vždy blízko, a tak autorství či spoluautorství Jana Kopky naleznete u celé řady učebnic. O jeho erudici a schopnosti promýšlet výuku školské matematiky na všech úrovních svědčí fakt, že zmíněné učebnice pokrývají matematiku od prvního stupně základní školy, až do vybraných partií vysokoškolské matematiky. V jisté době také aktivně spolupracoval i s Kabinetem pro didaktiku matematiky při AV ČR.

Čest jeho památce.