Nano bude v kraji vidět i bez mikroskopu

Nanokonference s názvem Ústecký kraj: #JeToNano propojí Ústecký kraj, Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Inovační centrum Ústeckého kraje. Ukáže, jak lze spojit síly a zviditelnit „Nano téma“ v našem regionu.

Na 21. 9. 2021 je připravována konference, která zajistí výměnu nejnovějších poznatků v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů v Ústeckém kraji. Za tím účelem budou představeny výzkumné aktivity a produkty, na kterých se v regionu pracuje.

Kompaktní výzkumný mezifakultní tým UJEP opakovaně prokazuje schopnost řešit náročné úkoly a vědeckovýzkumná témata v této oblasti a je nejen na spolupráci s aplikační sférou připraven, ale také ji již dlouhodobě realizuje. Jakékoliv prohloubení této kooperace bude přínosné pro nás pro všechny,“ potvrzuje rektor doc. Martin Balej.

Nanotechnologie už dávno nejsou výsadní záležitostí pouze pro výzkumné laboratoře, ale v posledních letech nacházejí cestu k praktickému využití v mnoha oblastech života od samočistících nátěrových hmot s nanočásticemi oxidu titaničitého, přes nanočástice kovů a jejich oxidů pro lékařskou diagnostiku a destrukci nádorů a ochranu životního prostředí až po senzoriku a molekulární elektroniku.

Poslední globální pandemie upozornila na význam nanovlákenných materiálů pro ochranu zdraví, nicméně tato konference má ambici ukázat, že škála využití nanovlákenných materiálů a nanomateriálů obecně je daleko širší a má vysoký aplikační potenciál,“ říká vedoucí Ústeckého materiálového centra Přírodovědecké fakulty UJEP prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

#JeToNano představí výsledky výzkumné práce nano-týmů UJEP, spojujících pracovníky z ústeckých fakult přírodovědecké, životního prostředí a strojního inženýrství, a spolupracujících nano-firem. Firmou PARDAM NANO4FIBERS, s. r. o., bude např. prezentován vývoj nových nanovlákenných struktur, firma H2O nanotec, s. r. o., představí filtry na pitnou vodu pro domácnosti na bázi nanočástic uhlíku, ORLEN UniCRE, a. s., odprezentuje vyvíjené materiály.

Chceme ukázat, jak je možné zapojit nové technologie a nanotechnologie do transformace Ústeckého kraji v době, kdy se zde nanoprůmysl začal slibně rozvíjet,” doplňuje prof. Čapková.

Témata, která budou prezentována a diskutována, zacílí na nanomateriály pro ochranu životního prostředí, nanosorbenty a reaktivní sorbenty, nanopovrchy pro využití v průmyslu i na funkční povrchy a hybridní materiály pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech.

Náš kraj je stále označován za strukturálně znevýhodněný. Chceme pro něho získat slušivější nálepku, neboť máme co nabídnout a krůček po krůčku posilujeme transfer znalostí a vědomostí do praxe,“ říká referentka oddělení rozvoje Přírodovědecké fakulty UJEP Ing. Kateřina Rašková.

Nově vybudovaná pracoviště v Centru přírodovědných a technických oborů UJEP nabízí sdílení nejmoderněji vybavených laboratoří, špičkových přístrojových technologií a know-how s externími uživateli ze soukromého sektoru.

Věříme, že toto další vzájemné setkání opět posílí současnou nano spolupráci a transfer znalostí do praxe v našem kraji i v blízkém příhraničí,” dodává proděkanka pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty UJEP Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.

Více o Ústecký kraj: #JeToNano.

Konference je podpořena z projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.