SP Geografie (Bc.)

Prezenční studium

Obor poskytuje komplexní vhled do všech základních geografických disciplín, přičemž je kladen akcent na provázanost přírodního a socioekonomického (humánního či společenského) subsystému krajinné sféry. Základ bakalářského studia oboru Geografie tvoří obecné geografické disciplíny (fyzická geografie a geoekologie, ekonomická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí), regionální geografie a geoinformatika. Společně s poznatky si student osvojuje analytické metody jednotlivých geografických věd a získává schopnost vyhodnocovat a interpretovat geografická data. V praxi nalezne absolvent uplatnění v institucích zabývajících se územním plánováním, regionálním rozvojem a aplikací geografických informačních systémů. Především jde o sféru státní správy a hospodářské a územní praxe (úřady, hospodářské komory), sekundární sféru (podniky, management) a sféru terciérní (služby a cestovní ruch).

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry geografie.