SP Biologie – dvouoborové studium (Bc.)

Prezenční

Absolvent získá znalosti a dovednosti v základních biologických oborech a v adekvátní míře též v oborech souvisejících (chemie, fyzika, informatika). Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, jako odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referátů ochrany přírody, inspektorátů životního prostředí, správ CHKO a národních parků, středisek Agentury ochrany přírody a krajiny) nebo ve výchovně-vzdělávacích zařízeních (v domech dětí a mládeže aj.).