SP Aplikovaná geoinformatika (Bc.)

Prezenční / Kombinované studium

Studijní program Aplikovaná geoinformatika poskytuje komplexní pohled na problematiku získávání a zpracování dat o životním prostředí moderními technologiemi. Studijní program představuje hlavní environmentální problémy spojené s rozvojem společnosti (např. změny využití území, problémy vodních zdrojů, demografický růst) tak, aby absolvent byl schopen tyto problémy v praxi identifikovat na různých úrovních a porozumět jejich příčinám. V segmentu geoinformatických disciplín (např. Geografické Informační Systémy, Dálkový průzkum Země, geodetické metody) je budoucí absolvent veden k dovednosti samostatně navrhnout vhodné datové zdroje, metody pořizování terénních dat, inovativní způsob jejich zpracování, vizualizace a interpretace. V průběhu studia je kladen důraz na aktivní mentoring, díky němuž se student účastní konkrétních projektově a výzkumně zaměřených vzdělávacích úloh v rozmanitém prostředí (laboratoř, terén, v ČR i v zahraniční) a získává zkušenost v navrhování vlastních postupů získávání, zpracování a prezentace dat.

Absolvent studijního bakalářského programu Aplikovaná geoiformatika najde uplatnění v oborech spojujících informatiku, prostorová data, geoinformatiku a životní prostředí.
Uplatnění na trhu práce je díky tomuto výčtu oborů značně flexibilní – absolvent může pracovat na pozici IT specialisty zaměřeného na správu počítačových sítí, webových stránek ve státní i soukromé sféře. Dále jako geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva), ale také v soukromém sektoru (sběr a zpracování prostorových dat v geodetické firmě, zpracování fotogrammetrických snímků, správa geodat). Absolvent může také nalézt uplatnění v soukromém sektoru v oblasti využívání přírodních zdrojů a revitalizace krajiny, nebo ve výzkumu.

Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studium v některém ze studijních programů nabízených v rámci UJEP, nebo jiné vysoké škole.

Příklady typických pozic vycházejí z profilu absolventa:

  • IT specialista v soukromém i státním sektoru (správce počítačových sítí, správa www stránek)
  • geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva, správa mapových serverů, sběr prostorových dat)
  • odborný pracovník v soukromé společnosti zaměřené na sběr a zpracování prostorových dat (geodetické firmy, fotogrammetrické firmy)
  • odborný pracovník správy geodat v soukromém sektoru.
  • odborný pracovník se zaměřením na využití GIS v soukromé/státní sféře v oblasti využívání přírodních zdrojů, revitalizace krajiny, řízení rizik
  • výzkumný pracovník