Covid-19: zdroje informací a pokyny

V návaznosti na 5. stupeň PES v oblasti školství, usnesení vlády ze 7. 1., návazné usnesení a nouzový stav je do odvolání zakázána osobní přítomnost studentů (tj. vstup studentů do budov PřF) s výjimkou studentů, kteří po předchozí domluvě s vyučujícím fakultu navštíví za účelem:

– účasti na zkoušení (max. počet 10 osob včetně zkoušejících),
– individuální konzultace (jednoho studenta s jedním akademickým pracovníkem).

Je-li to pro řešení projektu nezbytné, mohou být na fakultě po dohodě s řešitelem projektu přítomni také studenti zaměstnaní na projektech.

Veškerá výuka, včetně praktické a laboratorní výuky jsou, až na výše uvedené výjimky, realizovány distančně. Distančně jsou realizovány i hromadné konzultace a plnění individuálního studijního plánu doktorského studia.

Další provoz v budovách PřF UJEP

I nadále platí nařízení, že do budov PřF UJEP mají zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Od 5. října 2020 je až do odvolání zakázán vstup veřejnosti do vnitřních prostor PřF UJEP. Toto opatření se nevztahuje na osoby, které mají v budovách pracovní jednání se zaměstnanci UJEP.

V budovách dodržujeme zásadu 3R: roušky – rozestupy – ruce (dezinfekce) a, pokud to charakter laboratorního prostředí neznemožňuje, v místnostech pravidelně větráme. Apelujeme na precizní dodržování hygienických a epidemických opatření.

Informace pro studenty PřF UJEP

V návaznosti na aktuální opatření Vlády ČR je až do odvolání zakázán vstup studentů do budov PřF, až na výše uvedené výjimky. Je-li to pro řešení projektu nezbytné, mohou být na fakultě po dohodě s řešitelem projektu přítomni studenti zaměstnaní na projektech.

Aktuální informace knihovny UJEP

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

  • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
  • navštívit svého ošetřujícího lékaře
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a v souladu s příkazem děkana 8/2020 vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
  • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu.
  • další pokyny Krajské hygienické stanice ÚnL

Informace pro zaměstnance PřF UJEP

Od 18. 9. je v souladu s platnými mimořádnými opatřeními povinné ve všech prostorách budov PřF nosit roušky, případně jinou ochranu dýchacích cest.

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

  • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
  • navštívit svého ošetřujícího lékaře
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a v souladu s příkazem děkana 8/2020 vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
  • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu,
  • další pokyny pro příznaky respiračního onemocnění: Krajská hygienická stanice ÚnL.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami, které se týkají provozu přímo na fakultě, se obracejte na krizový e-mail PřF UJEP: covid.prf@ujep.cz . Ostatní dotazy prosím směřujte na odborníky (lékaře, hygieniky).


Důležité odkazy a informace

Chci všeobecné informace

Všechna mimořádná opatření a doporučení jsou vždy aktuálně k dispozici na speciálním webu ministerstva zdravotnictví.
Centrální informační linka ke koronaviru (Ministerstvo zdravotnictví): 1221 (v pracovních dnech 8.00–19.00, o víkendu 9.00–16.30)

Klíčová vládní opatření naleznete na webu vlada.cz a též na COVID portále.

Protiepidemický systém (PES) pro oblast školství.

Chci aktuální info k situaci v Ústeckém kraji

Chci pomáhat v nemocnici

Krajská zdravotní se obrací na veřejnost s žádostí o personální výpomoc pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Budete náležitě proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Možnost pomoci má každý – osoby se zdravotnickým vzděláním i nezdravotníci, bývalí kolegové, důchodci, studenti. V případě zájmu o pomoc stačí vyplnit tento formulář.

Chci pomáhat jako dobrovolník

Ústecký kraj především apeluje na rozvoj sousedské výpomoci, která funguje na komunitních principech v obcích a městech, a je v tomto čase nejefektivnější pomocí jednotlivcům v obcích i městech.
dobrovolnictvi-usteckykraj.cz

Chci darovat rekonvalescentní plazmu

Bude rychle přibývat vás, kteří jste covid prodělali. Vaše krevní plazma může zachránit životy. Prosím, vyslyšte následující výzvu.

Pro Ústecký kraj volejte Krajskou zdravotní: tel. 477 113 468

Chci darovat počítač dětem

Některým rodinám se nedostává prostředků na nákup počítače. Jejich děti proto nedrží při studiu krok se svými spolužáky. Pokud máte doma nevyužitý počítač, můžete ho darovat a podpořit tak znevýhodněné žáky ve studiu.

www.pocitacedetem.cz/

Potřebuji pomoc

Zvýšená míra stresu, strach o zdraví a zhoršující se ekonomická situace může vyvolat nárůst počtu depresí, úzkostí i závislostí. Necítíte se dobře? Neváhejte zavolat na následující linky.

Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní působnost:

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro oběti a pozůstalé

Linka pomoci Sociálních služeb Ústeckého kraje: 475 603 390

Infografiky

Jen společně to zvládneme
Pomáhá vlastně rouška?
Exponenciála a reprodukční číslo
Predikce jako součást reality
Prevence aneb tři druhy lidí
Číselné řady nejsou jen pro zábavu
Rouška není mateřídouška
Sociální izolace a její dopady
Superpřenašeč aneb vrtkavé R
Absolutní počet a relativní podíl