Covid-19: zdroje informací a pokyny

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zavádíme plošně pro všechny studenty, zaměstnance i další osoby v objektech PřF UJEP, tj. včetně chodeb, učeben včetně výuky, sociálních zařízení či jiných místností, povinnost nošení ochranného prostředku dýchacích cest, ideálně respirátor min. třídy FFP2 nebo KN95 a to s účinností od pondělí 22. 11. 2021.

Povinnost nošení respirátoru se nevztahuje na:

 1. zaměstnance vykonávající pracovní činnost v kancelářích a obdobných místnostech za předpokladu, že dodržují rozestup alespoň 1,5 m
 2. vyučující při výuce s dokončeným očkováním proti onemocnění covid-19 (vyučující bez dokončeného očkování proti onemocnění covid-19 mohou nahradit respirátor v případech, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, ochranným štítem, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od studentů)
 3. zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny přítomné osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru

Zároveň na všechny zaměstnance a studenty apelujeme, aby důsledně dodržovali pravidla 3R.

Studentům i zaměstnancům je doporučeno, aby se nechali včas očkovat, protože lze očekávat zpřísnění podmínek pro neočkované.

Pravidla a zásady v budovách PřF UJEP

V budovách dodržujeme zásadu 3R: respirátory – rozestupy – ruce (dezinfekce) a, pokud to charakter laboratorního prostředí neznemožňuje, v místnostech pravidelně větráme. Apelujeme na precizní dodržování hygienických a epidemických opatření. V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR je od 1. března 2021 do odvolání nařízeno používat k ochraně horních cest dýchacích respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95 (detaily viz uvedené opatření).

I nadále platí nařízení, že do budov PřF UJEP mají zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Od 1. 11. 2021 je zakázán vstup do budov PřF pro veřejnost. Výjimku mají ti, kteří mají domluvené pracovní jednání se zaměstnanci PřF.

Informace pro studenty PřF UJEP

V souladu s platnými mimořádnými opatřeními je povinné ve všech prostorách budov PřF nosit ochranu dýchacích cest, a to dle aktuálních požadavků (viz výše).

Aktuální informace knihovny UJEP

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
 • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a v souladu s příkazem děkana 8/2020 vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
 • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu.
 • další pokyny Krajské hygienické stanice ÚnL

Informace pro zaměstnance PřF UJEP

V souladu s platnými mimořádnými opatřeními je povinné ve všech prostorách budov PřF nosit ochranu dýchacích cest, a to dle aktuálních požadavků (viz výše).

Důležité informace (od 17.1.2022)

Na základě povinnosti vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 5. ledna 2022 č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN se zavádí pro všechny zaměstnavatele povinnost testovat zaměstnance na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 17. 1. 2022. Pokyny k testování jsou dány na základě příkazu děkana č. 1/2022.

Na univerzitě bude testování zaměstnanců decentralizováno a bude vzhledem k počtu zaměstnanců zajišťováno na jednotlivých fakultách a součástech, v jimi určených prostorech a zaměstnavatelem dodanými testy.

a) Stanovené testovací dny jsou: pondělí a čtvrtek v časovém rozmezí, které si zvolí fakulty a součásti samostatně.

b) Zaměstnanci se budou samotestovat ve zvoleném prostoru fakulty nebo součásti pod dohledem evidující osoby, která zaznamená potřebné údaje, které je zaměstnavatel povinen vést pro kontrolní účely.

c) Pokud zaměstnanec přijde na pracoviště v jiné dny, než je testování zaměstnavatelem určeno (pondělí a čtvrtek), zajistí zaměstnanci test, včetně následného zaznamenání výsledku a povinných informací (datum testování, jméno a příjmení testovaného včetně osobního čísla zaměstnance, výsledek testu) do systému IMIS jeho nadřízený zaměstnanec. U zaměstnanců rektorátu bude povinná data z testování zaměstnanců, které bylo provedeno v jiné dny, než je stanoveno, zapisovat do systému IMIS Ing. Věra Výborná.

d) Zaměstnance s pozitivním výsledkem testu je nezbytné bezodkladně e-mailem nahlásit Ing. Věře Výborné, která zajistí elektronické hlášení orgánu veřejného zdraví – KHS Ústí nad Labem. Upozornění:  je povinné nahlásit i kontaktní telefonní číslo pozitivně testované osoby.

Případné další informace pro zaměstnance

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění Covid-19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách PřF UJEP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
 • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat ing. Věru Výbornou: vera.vyborna@ujep.cz, telefon: 475 28 6320, mobil: 724 272 747) z referátu BOZP a v souladu s příkazem děkana 8/2020 vedení fakulty covid.prf@ujep.cz ,
 • povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem Covid-19, např. nařízenou karanténu,
 • další pokyny pro příznaky respiračního onemocnění: Krajská hygienická stanice ÚnL.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami, které se týkají provozu přímo na fakultě, se obracejte na krizový e-mail PřF UJEP: covid.prf@ujep.cz. Ostatní dotazy prosím směřujte na odborníky (lékaře, hygieniky).


Důležité odkazy a informace

Chci všeobecné informace

Všechna mimořádná opatření a doporučení jsou vždy aktuálně k dispozici na speciálním webu ministerstva zdravotnictví.
Centrální informační linka ke koronaviru (Ministerstvo zdravotnictví): 1221 (v pracovních dnech 8.00–19.00, o víkendu 9.00–16.30)

Klíčová vládní opatření naleznete na webu vlada.cz a též na COVID portále.

Chci aktuální info k situaci v Ústeckém kraji

Sledujte denně aktualizované webové stránky Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.

 • počty v jednotlivých regionech Ústeckého kraje součástí statistik

Potřebuji pomoc

Zvýšená míra stresu, strach o zdraví a zhoršující se ekonomická situace může vyvolat nárůst počtu depresí, úzkostí i závislostí. Necítíte se dobře? Neváhejte zavolat na následující linky.

Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní působnost:

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro oběti a pozůstalé

Linka pomoci Sociálních služeb Ústeckého kraje: 475 603 390

Infografiky

Jen společně to zvládneme
Pomáhá vlastně rouška?
Exponenciála a reprodukční číslo
Predikce jako součást reality
Prevence aneb tři druhy lidí
Číselné řady nejsou jen pro zábavu
Rouška není mateřídouška
Sociální izolace a její dopady
Superpřenašeč aneb vrtkavé R
Absolutní počet a relativní podíl