Akademický senát 2020–2021

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP (dále také AS PřF UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS PřF UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Členové Akademického senátu PřF UJEP:

Akademická komora
Vázané mandáty
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. (informatický volební okrsek, KI)
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. (předseda, chemický volební okrsek, KCH)
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (geografický volební okrsek, KGEO)
Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. (fyzikální volební okrsek, KFY)
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.
 (matematický volební okrsek, KMA)
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. (biologický volební okrsek, KBI)

Volné mandáty
Mgr. Martin Dolejš, Ph.D. (KGEO)
Mgr. Květuše Sýkorová (KI)
Ing. Magda Škvorová, Ph.D. (KCH)

Studentská komora
Vázané mandáty
Mgr. Pavel Kaule (místopředseda, matematicko˗fyzikální volební okrsek, obor Aplikované nanotechnologie)
Anežka Koutníková (informatický volební okrsek, obor Informační systémy)
Bc. Jan Kuřil (geografický volební okrsek, obor Geografie/Historie)

Volné mandáty
Mgr. Kateřina Přibylová (obor Nanotechnologie)
Bc. Eliška Láchová (obor Biologie/Geografie)

Tajemník senátu – Mgr. Martin Kozakovič

Ekonomická komise AS PřF UJEP pracuje ve složení: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (předseda), Bc. Jan Kuřil, Bc. Eliška Láchová, PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. a Ing. Magda Škvorová, Ph.D.

Funkční období současného Akademického senátu PřF UJEP je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Kontakt na akademický senát PřF: senat.prf@ujep.cz

Volební řad a Jednací řád Akademického senátu PřF UJEP
Zápisy ze zasedání AS PřF UJEP

Akademický senát UJEP (zastoupení Přírodovědecké fakulty)

Zaměstnanci
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Studenti
Mgr. David Poustka
Mgr. Michaela Průšová

Zápisy ze zasedání AS UJEP