Nové konstrukty buňka-materiál pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Nové konstrukty buňka-materiál pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání

Druh projektu/dotační titul: projekt Ministerstva zdravotnictví ČR
Číslo projektu: NU20-08-00208
Řešitelé: hlavní řešitel: Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR);
Spoluřešitelé: doc. Zdeňka Kolská (ÚMC, PřF UJEP); doc. Ing. Petr Slepička, Ph.D. (FCHT VŠCHT Praha); MUDr Martin Molitor, PhD. (Nemocnice Na Bulovce, Praha); Ing. Miloš Beran (Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.)
Roky řešení: 2019-2023
Popis: Budou vytvořeny tkáňové náhrady na podkladě trojrozměrných nanovlákenných nosičů a kmenových buněk tukové tkáně (ASC). Nosiče budou připraveny centrifugačním zvlákňováním biodegradabilních polymerů schválených pro implantaci do lidského organismu, jako je PLA, PCL, PLGA či PHB. ASC budou izolovány z tukové tkáně získané liposukcí od pacientů na základě jejich informovaného souhlasu. Průnik buněk do nitra nosičů bude zajištěn průtokovým dynamickým kultivačním systémem. ASC budou diferencovány směrem k adipocytům nebo k osteoblastům. Konstrukty s adipocyty by v budoucnu mohly nahradit autotransplantáty tukové tkáně současně užívané v rekonstrukční chirurgii, neboť si od nich slibujeme vyšší stabilitu a odolnost k resorpci. Konstrukty s osteoblasty by mohly být použity jako výplně kostních defektů. Vytvoříme i dermo-epidermální náhrady, kde budou ASC zastupovat dermální fibroblasty a budou stimulovat fenotypickou maturaci keratinocytů parakrinně produkovanými bioaktivními molekulami, i vaskularizaci konstruktů pomocí endotelových buněk společně kultivovaných v nosičích s ASC.