Lokální konflikty o využití území v polyracionální aréně

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionální aréně

Druh projektu/dotační titul: Grantová agentura ČR
Číslo projektu: 20–11782S
Řešitel/é: hlavní řešitel doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem), spoluřešitel Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D. (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)
Roky řešení: 2020–2022
Popis: Rostoucí tlak na území vyvolává hodnotové a argumentační střety, které mohou vyústit v konflikty o využití území. Ty představují celosvětově zásadní dilema pro rozhodovací sféru. Projekt využívá kombinace společensko-vědních a přírodovědných přístupů pro pochopení lokálních konfliktů o využití území − tj. situací, v nichž obecnější strategie a politiky narážejí na rozdílné perspektivy v lokální úrovni. Na příkladu Česka se zaměřuje na rozdílné priority (regenerace brownfieldů, energetická soběstačnost, povodňový management a rozvoj venkova), které jsou často naplňovány ve shodných územích a ústí v konfliktní situace. V prvním kroku bude s využitím dat dálkového průzkumu Země na celostátní úrovni kvantitativně hodnocen rozsah konfliktních změn využití území v posledních 20 letech. Dále bude aplikován přístup ‚process-tracing‘ v případových studiích, opřený o dokumentární data, polostrukturované rozhovory se stakeholdery a dotazování v lokálních komunitách s cílem zmapovat argumentace vedoucí k rozhodnutí o využití území. Konečným cílem projektu je pomocí multikriteriální analýzy zpracovat získané informace a navrhnout typologii lokálních konfliktů o využití území, která by byla základem pro regionálně ukotvené principy adaptivního managementu těchto konfliktů.