Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru

Druh projektu/dotační titul: GA ČR – Standardní projekt
Číslo projektu: 20-18545S
Řešitel/é: hlavní řešitel RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UJEP), spoluřešitel RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Praha), Mgr. Petr Meyer a Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UJEP), PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. (Filozofická fakulta UJEP), Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. a PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. (Pedagogická fakulta UJEP)
Roky řešení: 2020–2022
Popis: Většina dosavadních výzkumů volby školy věnovala pozornost městským oblastem a specifika venkovských škol byla spíše přehlížena. Projekt se s využitím příkladu Česka zaměří na výzkum poptávky po základních školách v „obyčejných” venkovských oblastech. Nejprve budou na úrovni celého Česka na základě administrativních a statistických dat identifikovány žádané venkovské školy. Budeme pracovat s velkými soubory agregovaných dat o přestupech žáků mezi školami, s daty o zápisech do škol, o dojížďce a také s vybranými statistickými údaji o obyvatelstvu na venkově. Budeme hledat potenciální vazby mezi kvantitativními charakteristikami škol a obcí, ve kterých se školy nacházejí. Následně přistoupíme ke kvalitativnímu výzkumu vybraných případů škol a jejich komunit, abychom se v rámci diskurzu „volba školy” pokusili vysvětlit příčiny, proč jsou právě tyto školy žádané. Provedeme s vedením škol, zřizovateli a také jejich klienty rozhovory, které by nám měly pomoci odlišit mezi žádaností způsobenou vnitřními charakteristikami škol a tou, jež je podmíněna vnějším prostředím. Rádi bychom ve výsledku identifikovali obecnější typy škol na českém venkově, které jsou rodiči žádané. Výstupy projektu pomohou zaplnit bílé místo v odborné literatuře a mohou sloužit také jako podklad pro rozhodovací procesy na různých úrovních řízení školství.