TRANS3Net

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: TRANS3Net

Druh projektu/dotační titul: Interreg Central Europe
Číslo projektu: CE258
Řešitel:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc., Ing. Petr Lauterbach, Ing. Kateřina Rašková a kol.
Roky řešení: 2016–2019
Popis: Příhraniční oblast mezi Německem, Českem a Polskem je charakterizována nízkou úrovní mezinárodní spolupráce mezi vědou a průmyslem. Přírodovědecká fakulta se tak snaží prostřednictvím projektu TRANS³Net  vytvářet podmínky pro vybudování dobře fungujícího systému inovací ve zmíněném trojmezí česko-sasko-polského pohraničí. Tento cíl je realizován prostřednictvím vytvoření silné vazby mezi institucemi a v neposlední řadě tzv. online mapou podporovatelů transferu (obsahující aktéry vědecké, veřejné a aplikační sféry). Prostřednictvím zapojení všech relevantních klíčových hráčů pro transfer znalostí a technologií, projekt poskytuje řešení k překonání široké škály překážek týkajících se nadnárodní spolupráce mezi vědou a průmyslem. Více informací naleznete zde.