Vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách

Druh projektu/dotační titul: GAČR
Číslo projektu: 19-05696S
Řešitel: Ing. Jan Hrubý, Ph.D. (Ústav termomechaniky AV ČR), spoluřešitel: prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (PřF UJEP)
Roky řešení: 2019-2021
Popis: Teplosměnné tekutiny na bázi vody jsou důležité v mnoha aplikacích, jako je například chlazení motoru, chlazení elektroniky či v sekundárních okruzích velkých chladicích zařízení. Voda a její směsi s alkoholy nebo solemi, což jsou typické teplosměnné tekutiny, vykazují řadu anomálií, které jsou předmětem intenzivního výzkumu z hlediska základní fyziky tekutin. Tento projekt se proto zaměřuje na podrobný výzkum vlastností vybraných tekutin v podmínkách metastabilní podchlazené kapaliny a/nebo při velmi vysokých tlacích. Dvě unikátní experimentální zařízení vlastní konstrukce v ÚT budou využita k velmi přesnému měření hustoty a povrchového napětí. Molekulární simulace pro polarizovatelné mezimolekulární potenciály prováděné na PřF UJEP rozšiřují rozsahy studovaných podmínek. Jsou vyvíjeny stavové rovnice založené na teoretických argumentech a empirické korelace vhodné pro využití v inženýrství. Dosažené poznatky budou relevantní i pro jiné technické a přírodní obory, např. pro modelování vzniku sekundárního aerosolu v atmosféře.
Cíle projektu:
Získat přesná data pro termofyzikální vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody s alkoholy a solemi a to i v metastabilním podchlazeném stavu. Určit termodynamické vlastnosti vodných směsí pomocí molekulárních simulací. Vyvinout praktické korelace vybraných termofyzikálních vlastností.