Aktualizace opatření rektora a děkana PřF k šíření infekčního onemocnění COVID-19

V návaznosti na příkaz rektora UJEP č. 1/2020, který byl vydán v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19, zavádí děkan přírodovědecké fakulty implementaci příkazu rektora na podmínky PřF UJEP ve formě tohoto příkazu děkana. Opatření zavedená tímto příkazem jsou platná do odvolání, ve znění účinném od 19. 3. 2020 (změny v textu podtrženy). Žádáme studenty i zaměstnance fakulty, aby se s tímto opatřením seznámili!

Informace pro studenty fakulty:

 1. Veškerá kontaktní výuka (přímý kontakt studentů s vyučujícím) na UJEP je zrušena. To se týká rovněž výuky v kombinovaném studiu, praxí, exkurzí, CCV, U3V, TAU a všech stupňů studia, tedy bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského. Výjimkou jsou praxe, ve kterých je umožněna osobní přítomnost studentů.
 2. Ruší se rovněž zkouškové a zápočtové termíny, obhajoby, státní zkoušky, kolokvia, práce v laboratořích (i na kvalifikačních pracích), praktika a další podobné činnosti. Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady, kulturní, sportovní a společenské akce realizované PřF UJEP.
 3. Výuka předmětů, u nichž je to možné, bude pokračovat formou řízeného samostudia, například s využitím materiálů pro studenty v kombinované formě. Komunikace a konzultace vyučujících se studenty bude probíhat výhradně bezkontaktně, především s využitím internetu (hromadné maily v systému STAG, moodle, Skype, web apod.) po dohodě s jednotlivými vyučujícími.
 4. Studenti, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu s fakultou, se nesmí zdržovat na fakultě ani vstupovat do budov fakulty. Studenty, kteří jsou s fakultou v pracovněprávním vztahu (nejčastěji formou projektového úvazku), prosím, aby situaci konzultovali se zadavatelem práce (řešitel projektu, vedoucí součásti).
 5. Neúčast studentů na fakultě způsobená tímto opatřením bude omluvena. Případná náhrada výuky, která vyžaduje přímou účast studenta v prostorách fakulty (praktika, laboratoře atd.), bude řešena po odvolání těchto opatření například posunutím harmonogramu akademického roku. Podobně budou řešeny termíny odevzdání kvalifikačních prací, obhajoby, státní zkoušky a další podobné činnosti.
 6. Do odvolání platí zákaz vysílání studentů do zahraničí na konference, exkurze, studijní pobyty, praxe a stáže. Na studenty, kteří jsou již v tuto chvíli v zahraničí, se toto opatření nevztahuje a mohou pokračovat v započatých mobilitách.
 7. Případné nejasnosti a dotazy v žádném případě neřešte osobními návštěvami studijního oddělení. Využijte buď emailovou komunikaci s proděkanem pro studium (martin.svec@ujep.cz), nebo telefonickou komunikaci se studijním oddělením v úředních hodinách (Jitka Králová: +420 475 28 3185, Kateřina Marešová: +420 475 28 3182), případně s proděkanem pro studium (+420 724 241 376).
 8. Studenty fakulty rovněž vyzývám ke sledování informací a příkazů děkana PřF a rektora UJEP na webových stránkách prf.ujep.cz a ujep.cz.

Informace pro pracovníky fakulty:

 1. Důrazně se doporučuje akademickým pracovníkům PřF, zejména v rizikových věkových skupinách nebo s chronickými zdravotními problémy, aby pečlivě zvážili nezbytnost své účasti na fakultě v období platnosti těchto opatření. Nepřítomnost pracovníka na fakultě bude vykázána jako „home office“.
 2. Pracovník, který omezí, nebo přeruší svou docházku na fakultu, bude pracovat z domova. V předmětech, kde je to možné, bude výuka pokračovat bezkontaktním způsobem (např. řízeným samostudiem studentů). Ke komunikaci se studenty lze využít především internetu (hromadné maily v systému STAG, moodle, Skype, web apod.).
 3. Způsob bezkontaktní výuky studentů bude určen po vzájemné domluvě s přímým nadřízeným akademického pracovníka (vedoucím součásti).
 4. Přítomnost neakademických pracovníků na fakultě bude určena přímým nadřízeným se zřetelem k obsloužení základní operativy fakulty a současně k minimalizaci času, který pracovník stráví na fakultě.
 5. Do odvolání platí zákaz vysílání pracovníků fakulty na zahraniční pracovní cesty všech druhů. Služební cesty do zahraničí, které již byly děkanem schváleny, jsou zrušeny. Podobně platí do odvolání zákaz přijímání pracovníků ze zahraničí.

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
děkan

Příkaz děkana č. 2/2020: Preventivní opatření děkana PřF UJEP k onemocnění COVID-19 ve znění účinném od 19. 3. 2020