Rozvoj přístrojového vybavení pro doktorské programy PřF UJEP

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: MŠMT OPVVV
Číslo projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678
Řešitel/é:
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Roky řešení: 2018-2022
Popis: Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.