Didaktika – člověk a příroda A

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: OP VVV, PO 3
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665
Řešitel/é: RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Roky řešení: 2017–2019
Popis: V rámci projektu dojde k vytvoření oborové sítě v oblasti didaktiky přírodních věd pro 6. – 7. třídy ZŠ (vzdělávací oblast Člověk a příroda), budou analyzovány stávající učební materiály, bude uskutečněna rešeršní činnost a akční výzkum (v ČR a v zahraničí) vedoucí ke zvýšení relevance obsahu a změně metod vzdělávání. Na základě provedeného výzkumu bude zpracován návrh aktualizace RVP ZV ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vypracují se modelové učební plány a výukové jednotky pro ověření ve výuce na ZŠ. V rámci společenství praxe bude realizována spolupráce s pedagogy ZŠ. Příjemcem je Západočeská Univerzita v Plzni, partneři: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita v Hradci Králové.

Tisková zpráva