U21 – Centrum biologických a environmentálních oborů (CBEO)

Druh projektu/dotační titul: MŠMT – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495
Řešitel/é: ing. Petr Lauterbach
Roky řešení: 2017–2019
Popis: Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro výuku biologických oborů, zaměřených zejména na aplikovanou biologii a ekologii výstavbou nové budovy, včetně výstavby skleníku a pořízení adekvátního přístrojového vybavení, s cílem plného začlenění všech těchto prvků do konceptu Botanického naučného parku, jakožto důležitého výukového centra botanických, zoologických a ekologických disciplín v regionu.
Web projektu: http://ujep.cz