Zveme vás na odbornou přednášku Membránové separační procesy – příležitost pro vědu i průmysl

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty UJEP srdečně zve studenty, akademiky i veřejnost na přednášku Ing. Petra Stanovského, Ph.D. na téma Membránové separační procesy – příležitost pro vědu i průmysl. Přednáška se uskuteční v rámci odborného semináře ve čtvrtek 29.2.2024 od 13 hodin v aule 1.03 v budově CPTO.

V přednášce se představí Výzkumná skupina membránových separačních procesů z ÚCHP AVČR v Praze.

Membránové procesy mají řadu předností, jako jsou procesní jednoduchost, modularita, bezpečnost, nízké provozní náklady a minimální produkce odpadů. Výběr materiálů membrán pro separace je klíčovým faktorem založeným na specifických fyzikálních a chemických vlastnostech a lze je i připravit na míru konkrétní separace. Během přednášky budou představeny membrány připravené ve výzkumné skupině i získané od zahraničních kolegů. Z materiálového hlediska je výzkum zaměřen na polymerní membrány s využitím iontových kapalin či funkčních částic. Ve spolupráci se zahraničními vědeckými skupinami se Výzkumná skupina membránových separačních procesů ÚCHP AVČR v Praze rovněž věnuje fascinující skupině polymerů s vnitřní mikroporozitou.

Skupina se zabývá separací jak plynných, tak i kapalných směsí. Zkoumané procesy u plynných směsí zahrnují záchyt těkavých organických látek (VOC) ze vzduchu, úpravu surového bioplynu až na kvalitu CNG, čištění a dekarbonizaci komplexních odpadních plynů obsahující i SO2, H2S, vodní páru apod. Experimentální data jsou získávána na vlastních automatických permeačních aparaturách.

V případě kapalných směsí se výzkumníci zaměřují na přípravu membrán pro speciální separace – dělení enantiomerů a eliminace léčiv či endokrinních disruptorů. Současně uplatňují modelování zkoumaných systémů s pomocí molekulární dynamiky pro hlubší pochopení elementárních kroků separace na zkoumaných selektorech a vliv dalších parametrů procesu (polarita rozpouštědel, pH, aj.).

Přednáška bude vedena v českém jazyce a je určena pro všechny zájemce, zejména pro studenty a pracovníky UJEP.

#scienceUJEP