Přednáška doc. Olivy se zaměří na český gramatický korektor

Přírodovědecká fakulta UJEP připravuje přednášku českého jazykovědce doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., který se podrobně zaměří na zákonitosti českého gramatického korektoru.  

Docent Karel Oliva (1958) je český jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Odborně se zabývá matematickou lingvistikou a formální syntaxí. Od června 2003 do září 2016 působil ve funkci ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Ústav se za jeho vedení často zviditelňoval, například Internetovou jazykovou příručkou, jazykovou poradnou nebo rozhovory vědců v médiích o pravopise a českém jazyce. Dříve docent Oliva pracoval i jako vědecký pracovník na Bulharské akademii věd, na Sárské univerzitě v Saarbrücken nebo v Rakouském ústavu pro výzkum umělé inteligence ve Vídni. Hovoří anglicky, bulharsky, italsky, německy a rusky, částečně ovládá i řadu dalších jazyků. Na Přírodovědecké fakultě UJEP je na Katedře informatiky předsedou komise pro Státní Závěrečnou Zkoušku (SZZ).  

Na téma Jak se dělá český gramatický korektor promluví 30. listopadu od 15:30 v místnosti 1.03 CPTO.

Abstrakt:

Zatímco český i anglický spelling-checker (“korektor pravopisu”) mohou být založeny na stejných principech, konkrétně na kontrole toho, zda se určité slovo vyskytuje v (rozsáhlém, ale konečném) seznamu slovních tvarů, korektor českého pravopisu nemůže vyhledávat chyby pouhým srovnáváním textu s předem danými chybovými konfiguracemi: důvodem je především typologická odlišnost češtiny, v níž dominantní roli ve skladbě věty hraje tvarosloví, zatímco pořádek slov je gramatikou ovlivněn jen spíše výjimečně. Tvorba korektoru českého pravopisu proto vyžaduje alternativní, zásadně odlišný matematicko-informatický přístup.

V přednášce se proto budeme nejprve věnovat obecně teoretickým úvahám o tom, co je „zaručeně“ gramaticky chybná konstrukce (jakéhokoliv) jazyka, a dále pak technikám, jak takové negramatické konstrukce a věty (i) formálně definovat, (ii) explicitně popsat a (iii) softwarově detekovat v případě češtiny.

Na závěr si ukážeme, že návrh oprav chyb je sice s hledáním chyb tematicky svázaný, ale fakticky velmi odlišný, a zejména daleko náročnější  úkol, a uvedeme i jisté lingvistickoteoretické (a pro rodilé mluvčí češtiny snad dokonce zábavné) dopady celé práce.

#scienceUJEP