Provázející učitel – UJEP pokusně ověřuje systém jeho podpory

Každý ve svém životě nalezneme minimálně jednoho učitele, který v našich očích představoval v dospívání a vzdělávání TOP pedagoga. Někteří si na něho rádi vzpomenou, jiným dokonce zásadně ovlivnil život. Pro praktikující budoucí učitele může být takový inspirativní reflektující zkušený kolega na škole přímo darem z nebes.

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Mezi její základní změny patří také zavedení nové pozice provázejícího učitele, který vede praxe studentů učitelství v regionálním školství. Tato novinka nabude účinnosti 1. 1. 2024 a v současné době je systém podpory provázejících učitelů a pedagogických praxí pilotován formou pokusného ověřování.

Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se do dvouletého pokusného ověřování v roce 2023 zapojily fakulty připravující budoucí učitele, tedy pedagogická, filozofická a přírodovědecká. Jeho cílem je ověřit a vyhodnotit současnou podporu provázejících učitelů, kteří se do systému regionálního školství zavádějí pro zkvalitnění pedagogických praxí budoucích učitelů a propojení přípravy učitelů se školami v regionálním školství.

Provázejícím učitelem může být pouze pedagog s praxí ve výkonu přímé pedagogické činnosti v délce nejméně 5 let. Jeho pozici může ředitel školy využít pouze v případě, že daná škola spolupracuje se vzdělavateli budoucích učitelů.

Jako všechny změny, i tento přechod na nový systém s sebou přináší velké nároky na všechny zúčastněné, ale také výzvy a možnosti. „Vážíme si především častějších příležitostí k setkávání s našimi provázejícími učiteli a možnosti sdílet vzájemná očekávání a příklady dobré praxe. V novém systému vidíme potenciál, jak přípravu našich studentů zkvalitnit a zefektivnit,“ uvádí doc. Kateřina Jančaříková, vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP.

V rámci pokusného ověřování proběhnou na konci srpna a začátkem září v prostorách PřF UJEP (Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP) s vybranými adepty na provázející učitele dvě setkání. „Vstupním programem pro provázející učitele”, schváleným MŠMT, projde ve dnech 29.–30. 8. 2023 na 84 učitelů z 15 škol a v termínu 4.–5. 9. 2023 to bude 24 učitelů z 5 škol. Do programu se zapojí kromě oborových didaktiků ze všech zmíněných ústeckých fakult také lektoři programu Učitel naživo.