Nový doktorský studijní program: Nanotechnologie, obor aplikované nanotechnologie bude poprvé otevřen na PřF UJEP v akademickém roce 2013/14

Na obor se mohou hlásit absolventi magisterského studia přírodovědných a technických zaměření.
Obor je zaměřen na teoretické znalosti i praktickou přípravu nanomateriálů ve čtyřech zaměřeních:
1.    Fyzikální metody přípravy nanomateriálů
2.    Chemické metody přípravy nanomateriálů
3.    Bionanotechnologie zaměřené na přípravu biosenzorů
4.    Počítačový design nanomateriálů

Témata doktorských prací budou pokrývat následující okruhy problémů:
1.    Plazmové technologie přípravy nanomateriálů
2.    Studium struktury a povrchových vlastností nanotextilií v závislosti na podmínkách přípravy
3.    Syntéza a charakterizace dendrimerních nanokompozitů s biorekogniční schopností – vývoj biosenzorů
4.    Struktura a vlastnosti modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství
5.    Počítačové modelování ve vývoji nových lékových forem a polymerních nanostruktur

Příjem přihlášek je otevřen od 1. 8. 2013 a ukončen bude 6. 9. 2013. Přihlášky jsou přijímány pouze v papírové podobě.
Termín přijímací zkoušky je 16. 9. 2013.
Přijímací zkouška má dvě části: ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a zkoušku z angličtiny. K úspěšnému vykonání odborné zkoušky musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, chemie a nanotechnologií, resp. bionanotechnologií.

Pro bližší informace je možné kontaktovat garanta oboru prof. RNDr. Pavlu Čapkovou, DrSc. (pavla.capkova@ujep.cz), proděkanku pro studium RNDr. Evu Hejnovou, Ph.D. (eva.hejnova@ujep.cz) nebo referentku studijního oddělení Alenu Chocholoušovou (alena.chocholousova@ujep.cz).