Novým rektorem UJEP byl zvolen Jaroslav Koutský

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil dne 30. 11. 2022 kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027.

Z tajné volby vzešel vítězně kandidát na jmenování rektorem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS UJEP.

Velmi si vážím důvěry akademického senátu naší univerzity. Udělám, co je v mých silách, abych univerzitě v následujících letech pomohl,“ reaguje bezprostředně po volbě na důvěru akademického senátu univerzity budoucí rektor.

Bývalý děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP Jaroslav Koutský neměl ve volbě protivníka. Jeho jméno se na kandidátní listině sestavené Volební komisí pro volbu kandidáta na jmenování rektorem zopakovalo celkem šestkrát. Mezi navrhovateli byli prorektor univerzity, děkani i akademičtí pracovníci UJEP.

Doc. Koutský představil svůj volební program akademickým pracovníkům, studentům a zaměstnancům UJEP na shromáždění Akademické obce UJEP dne 23. 11. 2022. Základní vize a cíle univerzity pro nadcházející 4 roky, které vyzdvihl ve své prezentaci, mají v každodenní práci akcentovat kvalitu a podporovat ji napříč všemi činnostmi a součástmi UJEP.

Univerzita musí být námi samotnými i veřejností vnímána jako kvalitní, odpovědná, inspirativní a vstřícná instituce. Musí sehrávat excelentní roli v regionu, zastávat důstojnou pozici v rámci republiky a rozšiřovat funkční vazby na mezinárodní prostředí,“ zdůraznil ve svém volebním projevu Jaroslav Koutský.

Doc. Jaroslavu Koutskému je 41 let. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval regionální geografii a regionální rozvoj, na Vysokém učení technickém v Brně získal titul docent v oboru ekonomika a management. V letech 2013 až 2021 byl, jako nejmladší děkan v historii UJEP, v čele Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Odborně se, z pohledu ekonomické geografie a regionálního rozvoje, zaměřuje zejména na transformaci Ústeckého kraje i dalších průmyslových regionů.

Kompletní volební program a životopis doc. Jaroslava Koutského jsou veřejnosti volně přístupné.

Gratuluji doc. Koutskému ke zvolení a přeji mu hodně sil, neutuchající optimismus a i určitý nadhled při zvládání nelehkého úkolu, kterým je vést univerzitu,“ říká současný rektor doc. Martin Balej.

Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh je podáván prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Na základě jmenování prezidentem ČR stane nový rektor UJEP v čele univerzity dne 18. 3. 2023 a bude ji reprezentovat ve svém prvním funkčním období do 17. března 2027.

Kandidáti a členové Akademické obce UJEP mohou do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb podat předsedovi AS UJEP písemnou stížnost na průběh voleb. AS UJEP do 30 dnů od doručení stížnost posoudí, a buď ji zamítne, nebo volby zruší a vyhlásí nové.

Více informací o volbě kandidáta na rektora je k nahlédnutí na volební stránce AS UJEP.

Rektoři UJEP z minulosti do současnosti:
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. 28. 9. 1991 – 28. 2. 1995
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc. 1. 3. 1995 – 28. 2. 2001
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 1. 3. 2001 – 28. 2. 2007
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 1. 3. 2007 – 28. 2. 2011
prof. RNDr. René Wokoun.CSc. 1. 3. 2011 – 28. 2. 2015
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 18. 3. 2015 – 17. 3. 2023
Pozn. Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.