Katedra fyziky a CENAB posilují: Zdeňka Kolská a Anna Macková profesorkami

Přírodovědecká fakulta UJEP slaví. Její dvě pracovnice, Zdeňka Kolská a Anna Macková, byly dne 17. 6. 2022 jmenovány profesorkami ve svých oborech. Jmenovací dekrety převzaly v pražském Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka.

Celkem 83 nových profesorek a profesorů převzalo dne 17. 6. 2022 nejvyšší možný dosažitelný akademický titul. Ten je udělován osobnostem, jež ve vědecké a tvůrčí práci dosáhly ve svém oboru významných výsledků, a to i v mezinárodním kontextu. Mezi 17 jmenovanými profesorkami – ženami byly také doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., která získala profesorskou hodnost pro obor Povrchové inženýrství a doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D., pro obor Aplikovaná fyzika.

„Říkám a budu říkat všude a stále, že za vše vděčím a moc děkuji zejména celé své skvělé velké rodině. Za jejich velkou pomoc, podporu, shovívavost a trpělivost. Moc děkuji také všem kolegům a studentům, se kterými jsem mohla a mohu spolupracovat a bez jejichž pomoci a spolupráce by se takové výsledky nepovedly. Děkuji své přírodovědecké fakultě i celé UJEP za podporu. Nesmírně si jí vážím, “ popisuje svoje dojmy po slavnostním ceremoniálu prof. Kolská

Podmínkou udělení profesorského titulu je nejen dlouhodobá tvůrčí činnost na vysoké úrovni, ale také pedagogická činnost, výchova další generace odborníků a úspěšné vedení studentů doktorského studia. To spojuje již více než 30 let prof. Zdeňku Kolskou a více než 20 let prof. Annu Mackovou s ústeckou univerzitou. Jmenování profesorem či profesorkou zároveň předpokládá vysoký odborný i morální kredit, s nímž daná osobnost působí nejen v akademické obci, ale i ve veřejném prostoru.

Prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., pracuje na UJEP v Centru nanomateriálů a biotechnologií PřF UJEP. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. Její vědecká činnost byla či je poslední roky spojena především s vývojem nanomateriálů pro využití v elektronice, v oblasti tkáňového inženýrství, pro výrobu, skladování a využití „zeleného” vodíku, CO2 a v oblasti vývoje inteligentních magnetických materiálů. V roce 2018 získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za vědu a výzkum za rok 2017 a několikrát Cenu rektora UJEP.

Čerstvá profesorka Anna Macková k obdržení profesorského titulu říká: „Je mi velkou ctí být jmenována profesorkou na PřF UJEP, kde mi bylo vytvořeno vynikající vědecké prostředí a možnost pracovat s mladými začínajícími vědci. Někteří z nich se stali mými vědeckými kolegy v Ústavu jaderné fyziky AVČR, kde poskytujeme synergicky s PřF UJEP vědeckou výchovu i nová vědecká témata, která naše instituce společně řeší.“

Prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D., pracuje na katedře fyziky PřF UJEP a zároveň v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Svůj výzkum zaměřuje na použití iontových svazků pro modifikaci a výzkum nových progresivních materiálů. Zabývá se přípravou  metalizovaných polymerů, nanostrukturovaných krystalických materiálů pro aplikace v optice, fotonice a elektronice metodou iontových svazků. Slouží vědecké komunitě v řadě vědeckých komisí evropských iontových center.

„Oběma kolegyním moc blahopřeji a jsem opravdu velmi rád, že jsou to právě doc. Kolská a doc. Macková, kterým se podařilo dosáhnout tohoto skvělého úspěchu a získat profesuru. Obě kolegyně znám již dlouhá léta a jsem přesvědčený, že profesorský titul je v obou případech ve správných rukou. Tento úspěch je důležitý i z hlediska naší fakulty, protože umožní další rozvoj disciplín, jako jsou nanotechnologie a chemie v případě prof. Kolské nebo doktorského studia Aplikované iontové technologie v případě prof. Mackové,“ říká děkan PřF doc. Michal Varady.

Rektor, doc. Martin Balej, považuje kariérní růst akademických pracovníků za zásadní předpoklad personálního rozvoje na fakultách: „Zároveň vždy cítím pýchu za naše pracovníky, kteří zavrží vědeckou kariéru na nejvyšším stupni. Zvláště pak v případech, kdy se jedná o ženy, kterým často mateřské povinnosti činí tuto cestu daleko náročnější. Děkuji všem akademikům, kteří usilují o svůj odborný vývoj a zvyšování kvalifikace spojují s množstvím hodin vědecké i administrativní práce. Dělají čest naší univerzitě. Profesorkám Zdeňce Kolské a Anně Mackové k získání profesorského titulu srdečně gratuluji.“