Nové talenty vědy a výzkumu zabodovaly na konferenci UJEP

Konference studentů přírodovědných a technických programů STUDKON patří k tradičním akcím pořádaným na UJEP. Každoročně se zde představují studenti všech ročníků doktorských studií přírodovědecké fakulty (PřF) a fakulty životního prostředí (FŽP) a před publikem složeným z odborníků prezentují výsledky své výzkumné práce. Již pátý ročník konference se uskutečnil v prostorách Kampusu UJEP pod záštitou rektora Martina Baleje.

Konference STUDKON je každoroční pomyslnou závěrečnou zkouškou prezentačních dovedností, schopností komunikovat v anglickém jazyce a samozřejmě především argumentace a obhajoby výsledků výzkumné práce získaných za uplynulý rok studia pro všechny doktorandy FŽP a PřF. To všechno jsou dovednosti nezbytné při přípravě na úspěšnou vědeckou kariéru.

Kromě toho je ale STUDKON i přehlídkou klíčových výzkumných témat těchto fakult, neboť doktorské studium je s probíhajícím výzkumem na univerzitě velmi úzce provázáno a všichni doktorandi pracující společně se zkušenějšími kolegy v týmech zabývajících se řešením reálných problémů a výzev. Tento výzkum navíc často probíhá ve spolupráci v ústavy Akademie věd ČR, dalšími výzkumnými institucemi nebo přímo podniky.

Tento druh práce s našimi studenty doktorských programů považuji za vynikající formu jejich podpory. Rozvíjí totiž spolupráci, vytváří inspirativní prostředí, motivuje k dobrému výsledku a hlavně vytváří perfektní prostředek pro jejich ocenění,“ hodnotí konferenci rektor, doc. Martin Balej.

Témata

Zazněla tak témata z oblasti nanotechnologií, vývoje, charakterizace a aplikace nových materiálů, analytické chemie, technologií pro ochranu životního prostředí včetně environmentálních biotechnologií, biotechnologií pro medicínské aplikace, počítačového modelování ve fyzice a chemii a dalších příbuzných oborů. Vedle studentů zavedených studijních programů se poprvé představila se svým tématem i studentka nového programu Aplikované iontové technologie, který byl otevřen studentům v letošním roce.

STUDKON je i soutěžní

Studenti se v kategoriích ústní a posterová prezentace utkali o Cenu Miroslava Broula, kterou odborná komise udělila třem příspěvkům, jež ji obsahem a úrovní prezentace zaujaly nejvíce. V konkurenci zkušenějších studentů v obou kategoriích obsadily nejvyšší příčku studentky prvního ročníku. Cenu za nejlepší poster si odnesla Michaela Kocholatá, studentka programu Aplikované nanotechnologie, za představení tématu přípravy rostlinných exosomů, což jsou malé buněčné váčky s potenciálem využití pro cílený transport léčiv. Její disertační práce je součástí širšího výzkumu Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) a katedry biologie PřF zaměřeného na studium exosomů z různých zdrojů. Cena udělená za nejlepší ústní prezentaci putovala na FŽP. Získala ji studentka programu Environmentální chemie a technologie Katrien Boonen, která se v rámci svého doktorského výzkumu věnuje tzv. dendrochemii. Ta využívá studia chemických látek a prvků uložených v letokruzích stromů k mapování historického znečištění životního prostředí. Katrien se aktuálně zaměřuje na rtuť, která se vyskytuje v dřevinách v okolí Ústí nad Labem následkem průmyslové činnosti.

 

Mezi dalšími oceněnými byli:

Anna Paříková – Transport částic v mikrofluidních zařízeních: víceúrovňový přístup modelování (2. místo prezentace)

Robert Ato Newton – Palivové charakteristiky biomasy Miscanthus x giganteus pěstované na marginálních a mírně kontaminovaných půdách (3. místo prezentace)

Hana Burdová – Charakterizace pyrolýzních olejů pomocí GC(xGC)-FID/HRMS (2. místo poster)

Jan Hubáček – Pyrolýza plastů: Dehalogenace pomocí krokové pyrolýzy a kovových sorbentů (3. místo poster)

 

Odborné diskuse

Hosty z jiných vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslových podniků zaujala zejména živá a věcná diskuse během přednášek i posterové sekce (tyto odborné části konference se odehrávaly v angličtině). „Tomu jsme věnovali skutečně velkou pozornost. Za moderátory sekcí byli vybráni lidé s perfektní znalostí angličtiny včetně rodilých mluvčí.  Ukázalo se, že řada studentů za nimi nikterak nezaostávala. V tom vidím velký pokrok oproti ještě nedávné minulosti způsobený tím, že doktorandi se s angličtinou setkávají prakticky během celého roku a nejen na seminářích – ostatně, mezi vítězi soutěže jsou dva cizinci pracující v laboratořích FŽP, pro které je angličtina pracovním jazykem,“ konstatoval prof. Pavel Janoš, jeden z organizátorů konference.

Etika ve vědě

Každý rok provází konferenci STUDKON téma spojené s doktorským studiem či vědou obecně. Letos jím byl velmi aktuální problém etiky ve vědě. Pozvání přijal prof. Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, který v rámci své přednášky o „akademických hrdelních zločinech“ představil posluchačům mediálně sledované i méně známé kauzy plagiarismu a manipulace s výzkumnými daty. Zároveň si mohli účastníci konference vyzkoušet své detektivní schopnosti při odhalování těchto „zfalšovaných“ výsledků na několika příkladech.

„Kromě vysoké úrovně studentských prací hosté opakovaně vyzdvihují i atmosféru následného společenského programu akce, který je neméně důležitou součástí. Právě tam totiž vznikají ty nejlepší myšlenky, nápady a spolupráce napříč institucemi a obory,“ dodává prof. Janoš.

Další informace jsou k dispozici na webu konference STUDKON v anglickém jazyce.