Od června je možné hlásit se na Univerzitu třetího věku UJEP

Celoživotní vzdělávání, jako proces získávání a rozvoje vědomostí, schopností i praktických dovedností od narození do zralého věku, je již nyní považováno za samozřejmou formu aktivního přístupu jedince k učení. Příležitost takto se vzdělávat je navíc v současné době dostupná všem. Jednou z forem celoživotního učení jsou Univerzity třetího věku (U3V).

Univerzita třetího věku je na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizována již od akademického roku 1994/1995. Za téměř 30 let své existence se obrovsky proměnila jak nabídkou kurzů, tak počtem svých účastníků. Nejmarkantnější změna proběhla s přestěhováním Univerzity třetího věku do univerzitního kampusu na podzim roku 2012, tehdy narostl počet posluchačů o více než čtvrtinu.

Na univerzitě organizujeme tuto formu výuky v tzv. dvouletých cyklech. K zásadnímu rozšíření nabídky kurzů U3V u nás došlo právě počínaje cyklem 2013–2015,“ uvádí prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Zájem o kurzy Univerzity třetího věku UJEP je od té doby zřetelně stoupající. Ve dvouletém cyklu 2017–2019 měla U3V přes 1 000 posluchačů a nabízela kurzy nejen v Ústí nad Labem, ale i v Žatci, Kadani a Roudnici nad Labem.

V letech 2019–2021 vstoupil do výuky covid-19, ale i přesto kurzy neustaly a probíhaly on-line. Z té doby mě velice pozitivně překvapila nejen potřeba našich seniorů nezůstat v izolaci, ale také jejich zájem naučit se něco nového prostřednictvím distanční výuky,“ upozorňuje vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Bc. Dana Masopustová. 

Od zimního semestru 2021/2022 se vrátili posluchači do školních lavic a výuka kurzů opět probíhá klasickou prezenční formou.

Kdo může navštěvovat U3V

Podmínkou pro možnost navštěvovat kurzy U3V je dosažení věku 50 let, pak již stačí včas podat přihlášku a zaplatit poplatek za kurz. Každý posluchač U3V si z nabídky kurzů sestavuje svůj individuální vzdělávací program, a to podle vlastního zájmu a časových možností. Může si zvolit neomezený počet kurzů, které jsou pro daný semestr vypsány.

Máme zde seniory, kteří se k nám vrací opakovaně, s napětím čekají na nově vypsaná témata kurzů a studují prakticky bez přestání. Lektoři, kteří na U3V UJEP přednášejí, se shodují, že atmosféra při výuce, nadšení posluchačů a jejich zájem jsou zcela výjimečné a neznají vděčnější a pozornější publikum,“ doplňuje Masopustová.

Cíl a podpora

Cílem pořádání kurzů U3V na ústecké univerzitě je dát lidem v poproduktivním věku, na univerzitní úrovni, příležitost seznamovat s nejnovějšími poznatky, ať již v oblasti vědy, historie, kultury, zdravotnictví, či dalších, a současně pečovat o jejich neustálý rozvoj, umožnit jim praktické využití získaných vědomostí, a tím stále aktivní přístup k životu, potažmo udržení pocitu užitečnosti.Tento přístup podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, kdy se předpokládá zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. Mezi tyto potřeby se právě řadí vůle být aktivní a užitečný.

Mám velkou radost, že se u nás na univerzitě mohu potkávat s lidmi různého věku, kteří mají všichni společnou motivaci – a tou je dozvídat se nové informace, diskutovat, poznávat nové lidi, učit se nové věci a získávat nové dovednosti a zkušenosti. Stejnou radost mi dělá vědomí, že v rámci programu Spravedlivá transformace naše univerzita připravuje projekt RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, který právě cílí na téma celoživotního vzdělávání a v budoucích letech nám umožní tuto oblast ještě významným způsobem rozšířit,“ zdůrazňuje rektor UJEP doc. Martin Balej.

Program výuky

Výuka U3V probíhá na UJEP formou přednášek nebo seminářů, na nichž se podílejí nejen akademičtí pracovníci z osmi fakult UJEP a rektorátu, ale i externí vyučující.

Pro posluchače U3V jsou také pořádány celodenní exkurze s odborným výkladem našich lektorů, navštěvujeme koncerty a další akce, které jsou pořádány UJEP v Ústí nad Labem. Posluchači mají možnost navštěvovat knihovnu UJEP s množstvím knih a časopisů, využívají také wifi připojení,“ dodává Dana Masopustová.

S pracemi posluchačů umělecky zaměřených kurzů U3V se veřejnost může setkat na výstavách v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v kampusu, v prostorách Informačního centra na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, dále v Teplicích, Děčíně, Mostě i Litoměřicích.

Od června je možné se přihlásit

Na začátku června 2022 zveřejní U3V UJEP nabídku kurzů pro další dvouletý cyklus 2022–2024 a zájemci si budou moci vybrat z oblastí umění a kultury, českého jazyka a literatury, cvičení a sportu, informačních technologií, digitální fotografie, historie, přírodovědy, psychologie, zdravotnictví a cizích jazyků. Místa výuky jsou v současné době v Ústí nad Labem a v Kadani.

Přihlášku ke kurzům U3V si budou moci zájemci podat od 3. 6. do 31. 8. 2022.

Pokud se teprve rozhodujete, zda krok za dalším poznáním k nám do univerzitního kampusu učiníte, pak nad ničím neváhejte, protože se vším vám ochotně pomůže skvělý tým zajišťující chod univerzity třetího věku a také celá řada už zkušených studentů a kolegů,“ uzavírá rektor Balej.  

Více informací včetně přihlášky na http://u3v.ujep.cz.