Na svou poslední cestu se vydal Jan Charvát

Na sklonku listopadu (29. 11. 2021) zemřel ve věku 95 let doc. RNDr. Jan Charvát, CSc., jehož osobnost je spojena s rozvojem katedry geografie (1960–1965) na pozdější Technické univerzitě v Liberci a především s následným působením na katedře geografie v Ústí nad Labem (1965–1991), jejímž vedoucím také krátce byl.

Jan Charvát se narodil v roce 1926 v Praze a kvalifikaci získal postupně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (RNDr.) a Univerzitě Palackého v Olomouci v Praze (CSc.). Habilitoval se z politických důvodů až po sametové revoluci na Univerzitě Karlově v Praze.

Za svou profesní cestu vychoval nesčetně skvělých absolventů, převážně učitelů zeměpisu pro základní a střední školy, ale zásadní byly především jeho osobnostní rysy, které i v nelehkých dobách sdružovaly kolektivy pracovišť, na nichž působil. Kromě toho, že byl duší řady akcí pořádaných katedrou geografie pro učitele, ať se jednalo o přednášky k odborným tématům či přednášky s filmy a diapozitivy z cest, byla za jeho éry pořádána řada exkurzí a zájezdů pro studenty i učitele z praxe. Publikační aktivity reprezentuje učebnice didaktiky zeměpisu, na které se významnou měrou podílel.

Na fotografii (záhlaví aktuality) z jedné takové exkurze se studenty a kolegy je doc. Charvát zachycen uprostřed v zadní řadě.

Více o doc. Charvátovi se můžete dočíst v časopise Informace ČGS: 01/2012, s. 83–84 a 02/2016, s. 88–89

Čest jeho památce!

Členové katedry geografie v osmdesátých letech 20. stol. (zleva B. Štěpán, K. Kunc, J. Charvát, M. Špůr)