Zemřel profesor Jan Malý z katedry matematiky

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 28. srpna 2021 zemřel ve věku nedožitých 66 let prof. Jan Malý, který kromě Matematicko-fyzikální fakulty UK působil rovněž na katedře matematiky naší fakulty.

Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (* 18. 10. 1955 v Praze) uspěšně zakončil studium matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v roce 1980. V roce 1984 získal na MFF UK hodnost kandidáta fyzikálně matematických věd, v roce 1997 mu byla udělena vědecká hodnost DrSc., v roce 1999 se habilitoval a v roce 2004 byl na základě návrhu UK jmenován profesorem. K jeho vědeckým zájmům patřila především matematická analýza, věnoval se zejména reálné analýze, teorii prostorů funkcí, teorii potenciálu, variačnímu počtu a teorii parciálních diferenciálních rovnic.

Jako autor či spoluautor více než stovky vědeckých článků a tří monografií patřil Jan Malý k mezinárodně uznávaným odborníkům. K mnoha jeho oceněním patří Seniorská cena Učené společnosti ČR, ocenění „William F. Ames JMAA Best Paper Award za rok 2013“ či jmenování zahraničním členem Finnish Academy of Science and Letters.

Ačkoliv byla celoživotní odborná dráha Jana Malého spjata s MFF UK, kde pedagogicky i vědecky působil nepřetržitě od roku 1984, věnoval se s velkou chutí výchově mladé generace matematiků také na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem; rád přednášel i středoškolským talentům na pravidelných seminářích zaměřených na řešení úloh matematické olympiády.

Odchodem Jana Malého ztrácí matematická komunita zapáleného pedagoga, vynikajícího vědce, výborného kamaráda, nadaného muzikanta a milovníka všemožných výletů. Jeho všestranná činnost zanechává hlubokou stopu v životě akademické a vědecké komunity nejen v naší zemi.

Rozloučení s Janem Malým se koná ve čtvrtek 2. září 2021 od 14.20 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

Čest jeho památce.