Offer Research

Oblast nabídky spolupráce

 • semináře se zaměřením na etologii člověka pro lékaře, firmy, sociální pracovníky, učitele, nebo laickou veřejnost
 • etogramy živočichů v chovech, telemetrická sledování živočichů
 • analýza videozáznamu chování pomocí programu Noldus Observer
 • botanické inventarizační průzkumy evropsky významných lokalit, maloplošných chráněných území a území navržených k ochraně
 • floristický a faunistický inventarizační výzkum území před zahajováním investičních staveb, nezbytný pro získání povolení ke stavbě
 • přesná determinace skladištních škůdců, parazitů ryb, hospodářských zvířat a zvířat žijících ve volné přírodě
 • precizní modifikace povrchů (kov, keramika, sklo, plast) mikroabrazivním obráběním
 • analýza biologických povrchů metodami klasické rastrovací elektronové mikroskopie (SEM)
 • studium biologických objektů metodou atomové silové mikroskopie (AFM)
 • charakterizace topografie povrchů materiálů v měřítku řádu mikrometrů (horizontální rozlišení lepší než 1,7 nm, vertikální až 0.2 nm) pomocí AFM
 • chemické analýzy složení povrchových vrstev a měření hloubkových koncentračních profilů od velmi malých tloušťek (cca desítky nm) až do oblasti silných vrstev (desítky mikrometrů) — analyzátorem SIMS_ATOMIKA3000
 • chemická analýza povrchů materiálů analyzátorem XPS
 • analýza povrchů pevných látek pomocí zařízení pro stanovení elektrokinetického potenciálu SurPASS
 • měření řady základních fyzikálních parametrů v oblasti mechaniky, optiky, elektřiny a magnetizmu, elektroniky a atomové fyziky
 • RTG difrakční analýza materiálů, práškových, objemových i tenkých vrstev – analýza fázového složení, textury, krystalinity, pnutí a strukturních poruch v materiálech
 • využití plazmových technologií při úpravě povrchů, plazmo-chemické aktivace povrchů
 • komplexní diagnostika tenkých vrstev a povrchů metodami SIMSXPS a RTG difrakce a měření adhezních vlastností povrchů pomocí elektrokinetických charakteristik
 • analytické práce v oblasti stanovení těžkých kovů (Pb, Cd, As, Se, Zn, Cu) metodou AAS (atomová absorpční spektrometrie) a metodou průtokové chronopotenciometrie
 • analýzy složení pomocí HPLC-MS a GCFTIR, stanovení chemické struktury na hmotnostním spektrometru
 • 3D rekonstrukce morfologických vlastností kompozitních a nanokompozitních materiálů na základě 2D obrazu počítačovými metodami, modelování elektrických vlastností kompozitních a nanokompozitních materiálů
 • modelování elektrických vlastností kompozitních a nanokompozitních materiálů
 • modelování struktury kompozitních a nanokompozitních materiálů
 • charakterizace komplexních materiálů s využitím počítačových simulací
 • počítačové zpracování obrazu
 • tvorba mapových podkladů pro podporu rozhodování územních samospráv, případně soukromých subjektů, od návrhu (sběru a zpracování dat) po tvorbu mapových výstupů v digitální a analogové podobě (tisk do formátu A0+
 • 3D modelování (tvorba digitálního modelu terénu/krajiny, ortofotomapy, prostorové analýzy — viditelnost, řezy, sklonitost, expozice)
 • tvorba regionálních a tematických atlasů
 • zpracování návrhů poznávacích zájezdů pro cestovní kanceláře a zabezpečení průvodcovských služeb v Česku a Evropě
 • zpracování historických a současných dat různého druhu pro vytváření multitemporálních analýz, stanovení přírodních rizik, hodnocení stavu a vývoje území včetně návrhů na opatření na základě vlastních metodik
 • zajištění nákupu dat z DPZ, jejich zpracování a úprava pro potřeby dalších analýz nebo jejich prezentace, např. v podobě mapy
 • zajištění měření hlukové zátěže z průmyslových podniků a z dopravy (2. třída přesnosti dle směrnic EU, měření dle normativních metodik)
 • analýza rizika svahových pohybů pomocí GIS nástrojů a terénních měření,
 • zabezpečení odborné a organizační části seminářů se zaměřením na geografická, environmentální, GIS témata v podobě firemních, veřejných vzdělávacích akcí a školení,
 • zajištění návrhu, zadání a zpracování sociologických šetření renomovanými firmami v Česku, vlastní vyhodnocení pro dané téma
 • stereoskopické vizualizace krajiny (systém CAVE), územních plánů,
 • tvorba budoucích scénářů krajiny a jejich vizualizace v prostředí virtuální reality (Centrum virtuální reality a modelování krajiny)
 • odhady některých fyzikálně chemických vlastností
 • statistické zpracování dat
 • školení Microsoft Office (certifikát ECDL)
 • tvorba databází s www přístupem
 • hromadné zpracování dat (popisná statistika pomocí nejnovější verze programu Statistica)