Deanʼs Office

Děkanát Přírodovědecké fakulty tvoří dle Organizačního řádu fakulty (dále jen OŘ) následující oddělení, jejichž činnost vedou děkan, tajemník, resp. proděkani:

Sekretariát děkanátu

Zabezpečuje administrativní agendu související s činností děkana, proděkanů, tajemníka a jejich poradních orgánů a další činnosti dle čl. 6, odst. 1 OŘ.

Yvona Jůzová
sekretariát děkana
místnost: CS-315, telefon: +420 475 28 3223, e‑mail: yvona.juzova@ujep.cz

Ilona Dolenská
podatelna
místnost: CS-315telefon: +420 475 28 3250, e‑mail: ilona.dolenska@ujep.cz

Ekonomické oddělení

Zpracovává podklady pro rozpočet fakulty, rozpracovává rozpočet podle pokynů tajemníka, zpracovává návrhy rozpočtových změn v rámci fakulty, průběžně vyhodnocuje čerpání rozpočtu (včetně rozpočtů jednotlivých dílčích rozpočtových akcí), sleduje dodržování rozpočtové kázně, kontroluje účetní sestavy, vede pokladní knihu a finanční hotovost.

Romana Stehlíková
místnost: CS-312telefon: +420 475 28 3248, e‑mail: romana.stehlikova@ujep.cz

Oddělení služeb

Zajišťuje správu a údržbu budov a areálů fakulty a zajišťuje provoz a servis vozového parku fakulty.

Petr Dvořák
správa budov
místnost: Klíšská 28, telefon: +420 777 085 158, e‑mail: petr.dvorak@ujep.cz

Martin Nechvíle
provozní elektrikář
místnost: Klíšská 30, místnost 105, telefon: +420 778 830 778, email: martin.nechvile@ujep.cz

Filip Kunert
telefon: +420 602 314 271, e‑mail: filip.kunert@ujep.cz

Sekretariát děkanátu, Ekonomické oddělení a Oddělení služeb má ve své gesci tajemník fakulty.

Studijní oddělení

Zpracovává dokumentaci a podklady pro řídící, koordinační a kontrolní činnost děkana a proděkanů v oblasti studia a vykonává další činnosti dle čl. 6, odst. 4 OŘ.

Studijní oddělení má ve své gesci proděkan pro studium.

Oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti

Podílí se na organizování tvůrčí činnosti na fakultě, zajišťuje evidenci tvůrčí činnosti na fakultě a zajišťuje pro pracovníky podmínky pro přípravu a řešení projektů, spolupracuje se studijním oddělením na organizaci zahraničních výměnných pobytů, vede agendu ediční činnosti, zpracovává agendu zahraničních styků a vykonává další činnosti dle čl. 6, odst. 5 OŘ.

Oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti má v rámci tvůrčí činnosti ve své gesci proděkan pro vědu a výzkum, v zahraničních záležitostech a v rámci ediční činnosti proděkan pro vnější a zahraniční vztahy.

Oddělení pro vnější vztahy (PR)

Vede agendu vztahů fakulty s veřejností, médii, soukromými i státními institucemi a školami, zajišťuje a koordinuje styk s veřejností a médii, organizuje, koordinuje a eviduje propagační či prezentační akce fakulty a vykonává další činnosti dle čl. 6, odst. 6 OŘ.

Oddělení pro vnější vztahy má ve své gesci proděkan pro vnější a zahraniční vztahy.

Oddělení pro rozvoj a kvalitu

Zpracovává agendu všech podaných a aktuálně realizovaných rozvojových projektů a projektů, které jsou financovány z evropských výzev a vykonává další činnosti dle čl. 6., odst. 7 OŘ.

Oddělení pro rozvoj a kvalitu má ve své gesci proděkanka pro rozvoj a kvalitu.