Ústecké materiálové centrum

Webové stránky výzkumného centra: http://umc.ujep.cz/

Kontakt

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
vedoucí Ústeckého materiálového centra (ÚMC)
Místnost: CPTO 2.07
Telefon:
+420 773 934 548

Ústecké materiálové centrum je materiálně i personálně vybavené k řešení výzkumných projektů zejména v oblasti vývoje nových nanomateriálů. Nanomateriály připravujeme ve formě nanočástic, nanovláken, nanovrstev a nanokompozitů s využitím metod fyzikálních, jako jsou plazmové technologie a elektrospinning a chemických syntéz a chemických modifikací. Nanomateriály připravené na ÚMC nacházejí využití v ochraně životního prostředí (sorbenty, filtrační a separační nanovlákenné membrány, biosenzory) v automobilovém průmyslu (nanovrstvy a nanopovlaky) a v biomedicínských aplikacích (nové lékové formy, diagnostika a tkáňové inženýrství).

Cílem ÚMC je též poskytovat v regionu severních a severozápadních Čech kvalitní zázemí pro inovace technologií v podnicích organickým propojením výzkumu, vývoje a výroby. ÚMC spolupracuje s řadou průmyslových partnerů nejen v Ústeckém regionu.

Členové ÚMC se podílí na výuce mnoha studijních programů a oborů nejen na fakultě, ale též na fakultě životního prostředí, případně na fakultě strojního inženýrství UJEP. Jde zejména o studijní obory: Aplikované nanotechnologie, Analytická chemie životního prostředí a toxikologie, Počítačové modelování ve vědě a technice, Počítačové metody ve vědě a technice, Ekologie a ochrana prostředí, Materiálové vědy a analýza materiálů. A to na všech stupních vzdělávání (Bc., NMgr. i PhD. studia).

ÚMC řeší projekty OP PIK, OP VVV, GA ČR, TA ČR, MZd ČR, MŠMT  zejména v oblasti vývoje a testování nových nanomateriálů. ÚMC je zapojeno do týmu velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Ukázka výzkumných témat:
Antimikrobiální nanovlákenné membrány
Polymerní nanovlákenné membrány pro specifické funkce