Studentská grantová soutěž (SGS) UJEP


Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 10/2015 a  Příkazu děkana PřF UJEP  č. 5/2012

výběrové řízení v rámci studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu se zahájením řešení v roce 2018.


Základní podmínky soutěže:

 1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského programu akreditovaného
  na PřF UJEP nebo akademický pracovník PřF UJEP.  (Čl. 2, bod 2 a směrnice 3/2011).
 2. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.
 3. Osobní náklady spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 60%.
 4. Cestovní náklady (včetně konferenčních poplatků) jsou studentům vypláceny formou kompenzačních stipendií a musí být zahrnuty do osobních nákladů.

 

Podání nové přihlášky

Termín:  15. 1. 2018

Přihláška se předkládá tajemníkovi Grantové komise Ing. M. Bobkové na předepsaném formuláři, který je ke stažení na adrese http://sci.ujep.cz/formulare-sgs-ujep.html.

Přihlášku tvoří: 2x písemný originál a jedna elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx zaslaná emailem
na adresu tajemníka Grantové komise (michaela.bobkova@ujep.cz).

Komise přijímá i projekty didaktického charakteru s výstupy do RIV.

Povinné přílohy formuláře přihlášky:

-      samostatně 1x pouze v tištěné podobě připojte k originálu „Stanovisko vedoucího katedry k řešenému tématu“.

-      Příloha č. 1: Popis projektu v předepsané struktuře (tj. cíle projektu, shrnutí současného stavu a způsob řešení). Uveďte i spolupráce s domácími či zahraničními institucemi.

-      Příloha č. 2: Zdůvodnění nákladů projektu po jednotlivých položkách.

 • Finanční limity
 • odměna studentovi za řešení projektu v NMgr. studiu 2.000,- /měsíc; doktorand 3.000,- /měsíc
 • výdaje související s účastí studenta na konferenci zdůvodněte jako „kompenzační stipendium“
 • maximální  výše  odměny  akademickému  pracovníkovi  (bez odvodů) činí 10.000,- Kč
  za 1 studenta (při dodržení podmínky: osobní náklady studentů > 60 % z osobních nákladů         
 • režie pracoviště činí 20 % ze součtu osobních a provozních nákladů projektu

Doporučení komise pro podání nových projektů:

-      Věnujte pozornost přiměřenosti nákladů projektu, ta je jedním z hodnotících kriterií.

-      Pro synergii a efektivnost práce, v těch případech, kde je to možné, bude vítáno vytváření větších týmů, které mohou jít napříč fakultou.

-      Podstatné hodnotící kritérium jsou předchozí výstupy týmů, jakožto garance úspěšného řešení a kvalitních výstupů a dále výstupy předchozích SGS projektů. V těchto výstupech označte i spoluautory (studenty, pokud je to výsledek SGS).

 

Pokyn PřF UJEP k odevzdání dílčí/ závěrečné zprávy SGS za rok 2017

Závěrečné i dílčí zprávy o řešení studentského projektu podává řešitel tajemníkovi Grantové komise Ing. M. Bobkové

na oddělení pro vědu PřF UJEP, a to 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky ve formátu *.doc/ *.docx na email michaela.bobkova@ujep.cz nejpozději do 15. 1. 2018. Formuláře ke stažení na adrese http://sci.ujep.cz/formulare-sgs-ujep.html

 

Povinné přílohy zprávy:

-        Příloha č. 1: rozbor řešení a dosažené výsledky v maximálním rozsahu 2 strany A4

-        Příloha č. 2: výstupy projektu v členění podle platné metodiky RIV na formuláři Tabulka výstupů

-        Příloha č. 3: zpráva o hospodaření za uplynulý rok včetně zdůvodnění nákladů

-        Příloha č. 4 (pouze u pokračujících projektů): rozpočet na další rok a jeho zdůvodnění

 

Formuláře SGS UJEP

 

Studentská grantová soutěž Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkana PřF UJEP č. 5/2012 ke Studentské grantové soutěži UJEP podle směrnice rektora č. 3/2011

Zápisy z komise SGS PřF UJEP

 


UJEP » PřF » » SGS UJEP
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Doučování zadarmo? Ano, od spolužáka z fakulty!

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké